REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM

REGULAMIN KONKURSU: “Światowy Tydzień Karmienia Piersią 2023”

§1. Organizator
1. Organizatorem konkursu „Światowy Tydzień Karmienia Piersią 2023" jest Cool Mama Sp. z o.o, z
siedzibą przy ul. Jaracza 3/38, 00-378 Warszawa, adres e-mail: sklep@coolmama.pl
NIP: 5252951200, REGON: 524910647 (dalej „Organizator").

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Cool Mama Sp. z o.o, z siedzibą przy
ul. Jaracza 3/38, 00-378 Warszawa, NIP: 5252951200, REGON: 524910647

3. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy
powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za
Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do
Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do
zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika
Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z
niniejszym Konkursem.

§2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.08.2023 i trwa do dnia 07.08.2023
2. Uczestnicy są nagradzani za komentarze (odpowiedzi na pytanie) opublikowane w
tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 08.08.2023.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz
wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 2
osoby wytypowane przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzców odbywa się poprzez
losowanie.

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z
Organizatorem
1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5
stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku
późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do
dochodzenia jej zwrotu.

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w
Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie
fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i
kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być
zgodne z rzeczywistością.

§4. Zasady Konkursu i przebieg

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na serwisie Instagram
na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/coolmamapl/

2. Zadanie Konkursowe polega na:
2.1 Skomentowaniu postu użytkownika coolmamapl w serwisie Instagram z
odpowiedzią na pytanie: "Opowiedz nam zabawną historię związana z karmieniem piersią, która spotkała Ciebie lub osobę, którą znasz."
2.2 Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym 1 (słownie jedną) mamę lub
kobietę w ciąży zapraszając do udziału w konkursie.
2.3 Zaobserwowaniu profilu coolmamapl na Instagramie
3. Udział w Konkursie biorą wpisy/komentarze związane z tematyką Konkursu, nie
zawierają treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych
osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 1
komentarz i nagrodzi autora uniwersalnym kodem pozwalającym na złożenie
zamówienia o wartości 300 zł (trzysta złotych) na platformie coolmama.pl

5. Administratorzy profilu coolmama.pl mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy
naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram
do maksymalnie 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

§5. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w Konkursie CoolMama „Światowy Tydzień Karmienia Piersią 2023” organizowanym przez
CoolMama, jest jeden kod pozwalający na złożenie zamówienia o wartości 300
(pięćsete) złotych na platformie coolmama.pl
2. Kod jest ważny 6 (sześć) m-cy od daty wystawienia.
3. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 300 (trzysta)
4. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na
portalu Instagram wysłaną z oficjalnego konta coolmamapl. Warunkiem otrzymania
nagrody w postaci vouchera jest przesłanie do dnia 10.08.2023 prywatniej
wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail
oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją
przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw
indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi
prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone
na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika lub jego
rodziny i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów
związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki
innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich
wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez Cool Mama Sp. z
o.o  z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie
naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt,
że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Cool
Mama w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której
mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie
z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez
ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w
serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania
Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach
wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania,
nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w
Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub
reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania
Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania
sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich
autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator
może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem
przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo
do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z
regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w
Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających

treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające
obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności
prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie
wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o
charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Cool
Mama.

8. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można
również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji
Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi
biorącemu udział w Konkursie.

§ 6. Dane osobowe uczestników Konkursu

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Cool Mama Sp. z o.o, z
siedzibą przy ul. Jaracza 3/38, 00-378 Warszawa, NIP: 5252951200, REGON:
524910647, telefon: 604 222 564 adres e-mail: sklep@coolmama.pl. Dane osobowe
są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska,
adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem
danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników
Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a
od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po
zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych
osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na
podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w
celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania
Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej
wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie
danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia
udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z
Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania
przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.coolmama.pl

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie
Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają
charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany
Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw
nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu,
pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz
Uczestnika.

3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być
składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O
sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem
poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie
drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia,
pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą
elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@coolmama.pl. Organizator ma
obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.